Deset důvodů proč volit Svobodné a Soukromníky

PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • Kraj si nemá hrát na malou EU. Prosazujeme, aby se rozhodování odehrávalo na co nejnižší úrovni, co nejblíže občanovi.
 • Zaměříme se na silniční síť včetně výstavby obchvatů měst a R35.
 • Stabilizujeme nemocnice s pomocí soukromého sektoru.
 • Vytvoříme střední školy reagující na trh, spolupracující se firmami. Ředitelé nebudou svazováni politikou kraje a budou mít skutečnou odpovědnost za vedení školy.
 • Živnostníci jsou základem prosperujícího kraje. Mají naši podporu proti vládní agrosocialistické koalici.

SILNICE BEZ DĚR

 • Považujeme za prioritní oblast opravu a výstavbu silnic v našem kraji. Silniční síť je základem civilizace a prosperity v kraji.
 • Vnímáme jako důležité zabývat se opravami silnic II. a III. třídy, které jsou mnohdy v katastrofálním stavu a dokonce často i ohrožují bezpečnost motoristů.
 • Vyvineme maximální úsilí k dostavbě rychlostních silnic a obchvatů měst. Za prioritní považujeme obchvat Svitav, severní, jihozápadní a jihovýchodní obchvat Pardubic, obchvat Lázní Bohdaneč a II. etapu obchvatu Chrudimě. 
 • Prosazujeme vstup soukromého sektoru do železniční dopravy. Soukromí dopravci zvyšují kvalitu nabízených služeb, tak jak se ukázalo na tratích, kde byla konkurence mezi dopravci umožněna.
 • Podporujeme férovou soutěž mezi soukromými dopravci o vytížené spoje ve veřejné dopravě. 
 • Uvítáme vstup soukromého sektoru do projektu splavnění Labe.
 • Navrhneme prodej třetinového podílu ve společnosti East Bohemian Airport. Úlohou kraje není podnikání v letecké dopravě, ale pouze zajištění regionální dopravní obslužnosti pro občany kraje.
 • Výstavba R35 je pro Svobodné a Soukromníky jednou z programových priorit.

LEPŠÍ PÉČE NEJEN PRO SENIORY

 • Nastavíme spravedlivé a jasné podmínky pro všechny poskytovatele péče o seniory včetně soukromníků a neziskových organizací. Důležitá je kvalita péče, ne to, kdo péči poskytuje.
 • Místo plošných dotací musí být kladen důraz na adresný příspěvek na péči pro konkrétního klienta.
 • Zvýšit podporu terénních služeb a denních stacionářů.
 • Podpoříme péči o seniory v jejich domácím prostředí.

ŠTÍHLÝ A VSTŘÍCNÝ ÚŘAD, PODPORA ŽIVNOSTNÍKŮ

 • Hospodaření s vyrovnaným či přebytkovým rozpočtem je základním kamenem našeho přístupu k politice a správě veřejných věcí. Tak jako se rozumný hospodář chová ke svěřeným financím, tak se k nim chovají i Svobodní a Soukromníci.
 • Malí a střední podnikatelé jsou základem prosperujícího kraje. Pomůžeme aktivním, nezávislým a schopným lidem, kteří vytváří hodnoty a pracovní místa.
 • Vyjednáme zachování poštovních služeb v obcích pomocí franšízového systému (pošta v obchodě).
 • Zasadíme se o efektivní a užitečné využití opuštěných průmyslových areálů. Tento krok pomůže chránit zemědělskou půdu.
 • Zlepšíme spolupráci s živnostníky a firmami v oblasti středoškolského vzdělávání tak, aby měli absolventi škol uplatnění na pracovním trhu přímo v našem kraji.
 • Podpoříme rozvoj dopravní infrastruktury, která je pro podnikání v kraji klíčová.
 • Nastavíme podmínky pro účinnou propagaci cestovního ruchu v kraji. Investice do propagace kraje musí přinést skutečné příležitosti pro místní drobné podnikatele a živnostníky, kteří jsou páteří turismu v kraji. Propagace kraje rozhodně nesmí být chápána jako nástroj sebereprezentace hejtmana.

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 • Zajistíme zachování nemocnic v Pardubicích, Chrudim, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách s podporou soukromého sektoru.
 • Prosazujeme specializaci pracovišť pro určitý typ výkonu v jednotlivých nemocnicích.
 • Podporujeme vstup soukromého sektoru do oblasti sítě krajské záchranné služby s dostatkem výjezdových míst s přítomností lékaře.
 • Nabídneme možnost vybrat si za příplatek lepší stravu a lůžko v nemocnici. Díky tomuto opatření získají zdravotnická zařízení více prostředků na mzdy zdravotníků.
 • Vypracujeme jasná pravidla pro výběrová řízení nejen v nemocnicích.

ŠKOLY PRO DĚTI A UČITELE, SPORT - SOUČÁST ŽIVOTA V KRAJI

 • Podpoříme různost v zaměření středních škol a jejich náročnosti. Talentovaní žáci potřebují jiné prostředí než žáci s problémy s učením. Naším cílem je připravit přátelské prostředí pro každého.
 • Prosadíme rovný přístup ke všem středním školám bez ohledu na zřizovatele. Nelze zvýhodňovat jedny na úkor druhých.
 • Rozvážeme ruce ředitelům škol. Nebudeme je omezovat přísnými metodickými pokyny a školskou byrokracií. Budeme k nim přistupovat jako k rovnocenným a hodnověrným partnerům, ale také zároveň jako k manažerům, kteří nesou spoluzodpovědnost za situaci v dané škole.
 • Prosadíme možnost vytvářet nové studijní obory a otevřít více tříd. Současná dynamická přeměna vzdělávání, ale i dynamické změny pracovního trhu si žádají flexibilní řešení.
 • Vyjednáme užší spolupráci středních škol se soukromými firmami v našem kraji.
 • Sport má být čistý, férový a bez dotací, proto nebudeme dotovat profesionální sportovce.
 • Vytvoříme jasná pravidla podpory sportu mládeže.

KRAJ JAKO PARTNER

 • Prověříme fungování neziskovek financovaných krajem. Nebudeme financovat neziskovky provozující politickou agitaci namísto užitečných a potřebných služeb.
 • Pardubický kraj si musí přestat hrát malou Evropskou unii. O penězích vybraných na daních by měli rozhodovat zastupitelé v obcích, ne úředníci na kraji. Kraje by neměly vytvářet nesmyslné systémy podpor pro oblasti, o které samosprávy obcí a občané nestojí. To, co obce potřebují, zastupitelé i občané dávno vědí, o pěnězích si umí rozhodnout sami. Kraj místo většiny dotací peníze prostře rozdělí obcímp podle jednoduchého klíče.
 • Budeme rozdělovat veškeré finance transparentně. Prosazujeme rozklikávací rozpočet na úrovni kraje i obcí.
 • Zveřejníme veškeré podklady pro krajské zastupitele na oficiálním webu kraje.
 • Dohlédneme na to, aby se výběrová řízení neschovávala za účelově zřízenými organizacemi.
 • Nebudeme dotovat projekty jako je například Čapí hnízda.
 • Provedeme personální a organizační audit na krajském úřadě s cílem zefektivnit jeho práci a snížit počet úředníků. Chceme malý, štíhlý a pružný úřad.
 • Zpeněžíme nepotřebný krajský majetek.

BEZPEČNÝ KRAJ

 • Považujeme za prioritní rozvoj integrovaného záchranného systému.
 • Zohledníme nová rizika v bezpečnostním a krizovém řízení kraje.
 • Nepřejeme si vznik dalších azylových center na území Pardubického kraje.
 • Budeme podporovat činnost dobrovolných hasičů, kteří jsou rozhodující složkou při řešení požárů, nehod a záplav.

HEZKÁ KRAJINA A ZDRAVÁ PŘÍRODA

 • Budeme pokračovat v likvidaci starých ekologických zátěží v našem kraji.
 • Vážíme si zdravého životního prostředí. Uvědomujeme si ale také fakt, že neřešení některých dlouhodobých otázek v rámci například silniční infrastruktury přináší obyvatelům daleko více negativních dopadů.
 • Chceme, aby plán odpadového hospodářství byl nejen ekologický, ale také ekonomický. Aby se více vyplatilo třídit a recyklovat, než je spalovat a skládkovat.
 • Podpoříme smysluplná protipovodňová opatření v ohrožených obcích.

KULTURA, CESTOVNÍ RUCH A NEZISKOVKY, KTERÉ JSOU SKUTEČNÝM PŘÍNOSEM PRO NÁŠ KRAJ

 • Podpoříme údržbu významných historických památek v našem kraji, ale ne za cenu zadlužování.
 • Provedeme audit sítě krajem zřizovaných muzeí a podpoříme ty, které prokáží svou smysluplnost a efektivnost nakládání s veřejnými prostředky. Za jedno z hlavních kritérií považujeme návštěvnost těchto institucí.

 

 • Pomůžeme neziskovým organizacím, které prokázaly svou prospěšnost a nekonkurují živnostníkům. Kraj finančně podpoří tyto organizace jen v případě, že si na své projekty a činnost dokáží sehnat většinu financí ze soukromých zdrojů.